ALKOHOL- OCH DROGPOLICY

ALKOHOL- OCH DROGPOLICY

Grundtanke
Älmestad Kvarn & Transport AB eftersträvar att ha en effektiv och produktiv organisation för att åstadkomma bästa möjliga resultat. Initiativkraft och engagemang från varandra förebygger utveckling av ohälsa hos individer i organisationen. I vår verksamhet får ingen alkohol eller droger förekomma.
Med alkohol avser i dessa handlingar Psyko aktiv drog och inkluderar all dryck som innehåller alkohol. (med den kemiska formeln C2H5OH.)
Med droger avses i dessa handlingar narkotika, otillåtna dopningsmedeloch överkonsumtion av läkemedel.

Syfte
Syftet med policyn är att, klargöra för all personal och transportörernas personal, att alkohol och droger inte får förknippas med vår verksamhet, att tidigt fånga upp ev signaler, att snabbt ta tag i ev problem och att arbeta förebyggande.

Mål och strategi

  • All personal ska vara medveten om riskerna med missbruk av alkohol och droger samt i möjligaste mån arbeta för att förebygga sådant missbruk.
  • Information om riskerna med alkohol- och drogmissbruk ges vid de hälsokontroller som hålls via företagshälsan
  • Arbetsuppgifterna är helt oförenliga med alkohol och droger.
  • Målsättningen är att allt missbruk ska bort från arbetsplatsen och att den anställde erbjuds rehabilitering för missbruket och därmed kunna behålla sin anställning.
  • All personal har ett moraliskt ansvar men ingen skyldighet att underrätta närmaste chef om misstanke eller upptäckt av missbruk görs.
  • Som arbetskamrat, skall du visa att du vet, bry sig om honom eller henne, visa att han/hon behövs och ställ krav.
  • All personal skall vara informerad om denna policy.

Kontroll

  • Samtliga nyinköpta fordon över 3500 kg utrustas med alkolås

Ronny Bengtsson