DATASKYDDSPOLICY

DATASKYDDSPOLICY

Policyns omfattning
Dataskyddspolicyn för privatkunder (nedan kallad “policyn”) beskriver hur vi inom Älmestad Kvarn och Transport AB samlar in, använder, delar och skyddar våra underkunders personuppgifter. Med Personuppgifter avser all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Exempel på detta kan vara grundläggande uppgifter om dig som namn och kontaktuppgifter
Vi ser till att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss, och att behandlingen följer både gällande dataskyddsregler, interna riktlinjer och rutiner. Vi har även utsett dataskyddsombud som granskar att dessa regler följs.

Policyn omfattar inte rutiner på företag eller webbplatser som vi varken äger eller har kontroll över och inte heller personer som varken är anställda hos oss eller arbetar på uppdrag av oss.

Älmestad Kvarn och Transport utför transporttjänster i Norden. Och för att klara detta på ett tillfredsställande sätt så lagras personuppgifterna med leveransinformation i en dataserver hos oss i Ulricehamn

Godkännande av dataskyddspolicyn
Policyn ingår i de villkor och bestämmelser som reglerar användningen av våra kunders bidrädandeavtal. Vi sparar dina personuppgifter så länge de behövs för det syfte som låg bakom registreringen eller i enlighet med gällande lag.

Vi samlar in följande personuppgifter

 • Vi samlar in transaktionsinformation (till exempel namn, e-postadress, telefonnummer, adress leveransinformation) samt information som du aktivt lämnar till oss, till exempel när du via telefon kontaktar oss och ger oss mer leveransinformation

Vi samlar inte medvetet in information om barn
Vi samlar inte medvetet in personuppgifter om barn under 13 år. Om du tror att ditt barn har skickat in personuppgifter till oss får du gärna kontakta oss så att vi kan identifiera och ta bort ditt barns personuppgifter.

Syftet med insamling av dina personuppgifter
Vi använder dina personuppgifter:

 • för att tillhandahålla de tjänster du vill ha
 • för att stödja funktioner och anpassa layout och innehåll på våra fordonsdatorer utifrån dina behov, intressen och önskemål
 • för att maximera säkerheten och undvika bedrägerier
 • för att öka vår kunskap om leveransplatser
 • för att förbättra våra program, tjänster och webbplatser samt

Användning av dina personuppgifter för marknadsföringssyften
Vi kommer inte att använda informationen i marknadsförings syfte. Det kan ändå hända att vi kontaktar dig i samband med kundundersökningar eller av administrativa skäl, till exempel för att bekräfta en bokning eller annan transaktion du har gjort.

Spridning av dina personuppgifter till andra
Det kan hända att vi sprider dina personuppgifter på något av följande sätt:

 • Vi lämnar dina personuppgifter till andra underåkare i den omfattning som krävs för att leverera de tjänster du beställt på ett tillfredsställande sätt om detta krävs för att vi ska kunna fullborda våra tjänster (till exempel bokningar, avbokningar, bokningsändringar och leverans etc.)
 • Vi lämnar dina personuppgifter till företag som levererar tjänster på uppdrag av oss, till exempel företag som tillhandahåller programhantering och support till vår tekniska infrastruktur.
 • Våra underåkare har i skriftliga avtal förbundit sig att använda de personuppgifter vi lämnar till dem för endast det begränsade ändamål som avsågs vid lämnandet och att vidta lämpliga åtgärder för att skydda tystnadsplikten, integriteten och säkerheten av dina personuppgifter. De får inte använda eller sprida dina personuppgifter på något sätt som står i strid med våra åtaganden gentemot dig och de måste följa alla gällande integritets- och dataskyddslagar.
 • Vi kan komma att överföra dina personuppgifter till annan part som har förvärvat aktierna eller merparten av tillgångarna i Älmestad Kvarn och Transport, till exempel till följd av försäljning, sammanslagning eller omorganisation, insolvens, upplösning eller likvidation, förutsatt att förvärvarens användning av dina personuppgifter fortfarande sker i enlighet med denna dataskyddspolicy.
 • Vi kan komma att lämna eller överföra dina personuppgifter till oberoende tredje part om yppandet sker i syfte att uppfylla gällande lagstiftning eller bestämmelser, eller till följd av domstolsbeslut eller stämning; för att samarbeta med polisen eller annan statlig utredning; för att värna om dina och våra juridiska rättigheter, egendom och säkerhet samt våra anställda, representanter och andra kunder.

Skydd av dina personuppgifter
Vi har infört lämpliga fysiska, tekniska och organisationsmässiga säkerhetssystem för att hantera och överföra personuppgifter, inklusive lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda sådan information från oavsiktlig eller olaglig förstörelse eller oavsiktlig förlust, felaktig användning, ändring, otillåten spridning eller åtkomst och alla andra olagliga former av informationshantering.

Spridning av dina personuppgifter till andra länder
Våra webbplatser och databaser finns för närvarande på servrar i Ulricehamn och vi samarbetar med underleverantörer när det gäller databehandling i olika länder. Vi kräver att dessa företag uppfyller lagstiftningen om dataskydd som fastställs i EU-direktiv 95/46/EG och informerar våra samarbetspartner i enlighet med detta Alla länder har olika dataskyddslagar och vissa erbjuder bättre skydd än andra. Om och när vi överför dina personuppgifter från ett land till ett annat, vidtar vi lämpliga åtgärder för att skydda din integritet och dina personuppgifter i enlighet med EU:s regler för internationell dataöverföring (Safe Harbor Framework).

Transparens
Om du vill granska vilka personuppgifter vi har lagrat om dig kan du kontakta oss på Älmestad Kvarn och Transport AB och begära ett utdrag med dina personuppgifter, som levereras till din hem- eller e-postadress. Vi använder säkra metoder för att bekräfta din identitet och förhindra att obehöriga får tillgång till informationen. Om du vill göra ändringar hanterar vi din begäran så snart som möjligt. Om du vill ta bort dina personuppgifter från vårt register kan du kontakta oss och begära att alla uppgifter om dig raderas. Vi vidtar lämpliga konkreta, tekniska och administrativa åtgärder för att skydda dina personuppgifter från förlust och obehörig användning, åtkomst, spridning, ändring eller radering.

Ulricehamn 2018-05-28
Älmestad Kvarn & Transport AB
Ronny Bengtsson