ETISK POLICY

ETISK POLICY

Verksamheten i Älmestads Kvarn & Transport AB, skall följa nedanstående etiska policy, gentemot allmänhet, kunder, branschkollegor, avtalstransportörer och personal, avseende affärsetik, moral och mänskliga förhållanden.

Vi skall inte bedriva verksamheter eller åta oss uppdrag som strider mot allmän rättsuppfattning, ej följer gällande lagar, föreskrifter eller förordningar eller på annat sätt kan anses som oacceptabelt ur etisk synpunkt.

Vi skall i förhållande till kunder, branschkollegor, avtalstransportörer, leverantörer och andra aktörer uppträda affärsetiskt, med god moralisk syn och allmänt korrekt bemötande. Samarbete skall präglas av ömsesidig respekt.

Vi skall följa god marknadsföringssed, genom att konkurrera med rättvisa och rimliga villkor, och inte använda illojala konkurrensmedel.

Vi skall ha personal med god social kompetens, är ärliga mot sej själva och andra, visar respekt, som uppbär minst avtalsenlig lön och övriga villkor, som är lojala mot företaget, och följer de värderingar som vi står för.

Vi tar avstånd från all korruption. Vi skall inte ta emot eller ge bort varor, förmåner eller tjänster som kan anses som muta eller bestickning.

Vi skall ha rutiner för kontroll och uppföljning av leverantörer och avtalstransportörer för att undvika affärsrelationer med aktörer som inte följer gällande lagstiftning och inte följer eller har för avsikt att följa skattelagstiftning eller andra skyldigheter mot myndigheter eller människor.

Vi skall utveckla företaget med visionen att vara ett stolt och lönsamt åkeriföretag, som präglas av rättvisa förhållanden.

Älmestad Kvarn & Transport AB
Ronny Bengtsson