ARBETSMILJÖPOLICY

ARBETSMILJÖ- OCH TRAFIKSÄKERHETSPOLICY

Vår ambition är att erbjuda effektiva transportlösningar med moderna och välskötta fordon, med senaste teknik och med välutbildade förare med god servicekänsla. Vår verksamhet skall bedrivas med minsta möjliga miljöpåverkan, med god arbetsmiljö, hög kvalitet och med hög trafiksäkerhet.

En god och säker arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga för bolaget. Målsättningen med bolagets arbetsmiljöarbete är att skapa en fysiskt, psykiskt och socialt sund och utvecklande arbetsplats för alla medarbetare, där risker för arbetsskador och arbetsrelaterad ohälsa förebyggs.

Älmestad Kvarn och Transport AB utvärderar löpande företagets insatser inom arbetsmiljöområdet för att kunna göra ständiga förbättringar i det dagliga arbetsmiljöarbetet. Arbetets krav skall anpassas till människans förutsättningar i såväl fysiskt som psykiskt avseende. Åtgärder som förbättrar arbetsmiljön ger positiva effekter för såväl den enskilda som företaget.
Uppgiften att skapa en god arbetsmiljö ställer stora krav på såväl företaget som den enskilde. Arbetsmiljöverksamheten är en för företaget och de anställda gemensam angelägenhet. Den skall bedrivas i samverkan där alla har ansvaret att medverka. Åtgärder för att förändra arbetsmiljö skall präglas av den helhetssyn på alla de faktorer som påverkar människan i arbetet.
Bevakning och utveckling av arbetsmiljön skall utgöra en naturlig del i alla verksamheter inom företaget. Personalen skall inte bara veta vilka risker som kan finnas utan också kunna undvika riskerna.
Arbetsmiljöproblem skall i princip lösas på arbetsplatsen genom ett kontinuerligt och nära samarbete mellan företaget och de anställda.

Vi skall arbeta aktivt för att vart år förbättra oss enlig arbetsmiljölagen och kör och vilotidsförordningen, följa upp dessa regelbundet via IDAH samt dokumentera avvikelser i de enskildas chaufförs pärmar med signatur av berörd chaufför.

Ansvarsfördelning
Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön. Det är arbetsgivaren som är skyldig att vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga risker för ohälsa och olycksfall och i övrigt skapa en god arbetsmiljö. Arbetsförhållandena ska, så långt det är möjligt och rimligt, anpassas till medarbetarnas förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende. Medarbetaren ska, så långt det är möjligt och rimligt ges möjlighet att medverka i utformningen av sin egen arbetssituation samt i förändrings- och utvecklingsarbete som rör det egna arbetet.
Den verkställande direktören har det övergripande ansvaret för arbetsmiljön och ska tillse att ansvar och befogenheter förs ut i företaget på sådant sätt att arbetsmiljöarbetet kan bedrivas verkningsfullt.
Enhetschef har inom sin enhet, ansvar för att ett aktivt arbetsmiljöarbete bedrivs och att förutsättningar ges för att så långt som möjligt lösa arbetsmiljöfrågorna på den nivå där de uppkommer.
Alla anställda har ett arbetsmiljöansvar genom att t.ex. följa skyddsföreskrifterna och påpeka risker eller brister i arbetsmiljön för sin närmaste chef.

Arbetstagarens ansvar
I det dagliga arbetet ska varje enskild anställd visa ett personligt ansvar för hälsa och arbetsmiljö. Alla ska följa instruktioner och rutiner samt vara uppmärksamma och genast rapportera eventuella risker, som kan utgöra ett hot mot en god arbetsmiljö.
För att skapa en god arbetsmiljö krävs ett nära och kontinuerligt samarbete mellan företaget och de anställda. Därvid har skyddsombud och skyddskommitté viktiga roller men övertar inte arbetsgivarens ansvar.

Trafiksäkerhet
Trafiksäkerhet ingår som en naturlig del i vår arbetsmiljö, vilket konkret innebär att varje anställd i tjänst ska föregå med gott exempel genom att:
hålla hastighetsgränser och respektera trafikregler,

 • använda bilbälte,
 • följa lagar och föreskrifter för trafiken.
 • anpassa hastigheten till trafiksituationen, såsom väder och trafikrytm
 • följa kör- och vilotidsföreskrifter samt de regler som finns
 • lastsäkra gods på ett ansvarsfullt sätt
 • respektera gällande viktbestämmelser
 • anpassa körstilen för att uppnå minimal bränsleförbrukning.
 • vara nykter- och drogfri,
 • skall alltid använda s.k handsfreeutrustning vid mobiltelefoni under färd.
 • Använda kommunikationsutrustning på ett trafiksäkert sätt och därmed inte använda funktioner som Fordonsdator, SMS, sociala medier och e-post under färd.
 • försäkra sig om att fordonet är trafiksäkert och ha nödvändig trafiksäkerhetsutrustning och omgående rapportera skador/felaktigheter på fordon till arbetsledning.

I konsekvens med denna policy kan arbetsgivaren komma att på förfrågan från polisen att lämna ut namn på medarbetare som bryter mot hastighetsbegränsningar och fotograferas av Trafikverkets hastighetskameror.

Mål
Det övergripande målet för arbetsmiljö- och trafiksäkerhetsarbetet i vår verksamhet är att säkerställa en arbetsmiljö som inte utsätter arbetstagare för ohälsa eller olycksfall och som är tillfredsställande med hänsyn till arbetets natur och den verksamhet som råder i företaget.

Vi vill arbeta för en arbetsorganisation som gör riskerna för ohälsosam arbetsbelastning så liten som möjligt. Vi arbetar förebyggande med att fånga upp tidiga signaler på stress och ohälsa huvudsakligen via medarbetarsamtal, medarbetarenkäter, men även i vardagens dialoger mellan chef och medarbetare.

Företaget tolererar inte mobbning eller kränkande särbehandling i någon form. Alla anställda ska behandlas lika och på ett respektfullt sätt. Om någon trots detta utsätts för kränkande behandling har chefer på alla nivåer i organisationen ett ansvar att omedelbart agera.

Riktlinjer
För att uppnå en arbetsmiljö som motsvarar målet gäller att:

 • Ingen anställd ska utsättas för kränkande särbehandling som t.ex. mobbning, psykiskt våld, social utstötning eller trakasserier
 • Ingen får vara alkohol- eller drogpåverkad under arbetstid. Alla anställda är skyldiga att, om någon är påverkad av alkohol eller andra droger, omedelbart anmäla det till sin närmaste chef som ansvarar för att nödvändiga åtgärder.
 • Arbetsanpassnings- och rehabiliteringsfrågor ska ingå som en viktig del i arbetsmiljöarbetet. Målet är att den anställde så snart som möjligt ska kunna komma tillbaka till sin arbetsplats. Vid behov ska extern expertkunskap anlitas.
 • Alla anställda ska ges de kunskaper, färdigheter och praktiska möjligheter som krävs för att aktivt medverka i arbetets utformning.
 • Den enskilde erhåller, så långt möjligt, utvecklande och stimulerande arbete där tillfälle till omväxling och variation tas tillvara ges ansvar efter sina förutsättningar.
 • Ansvarsfördelning och befogenheter är klart formulerade och kända.
 • Såväl interna som externa resurser utnyttjas för att spåra och värdera risker samt för att ge förslag till åtgärder.
 • Konkreta åtgärdsprogram och projekt för arbetsmiljöarbetet upprättas, genomförs och utvärderas.

Älmestad Kvarn & Transport AB
Ronny Bengtsson