FARLIGT GODS POLICY

FARLIGT GODS POLICY

Vi skall alltid verka för att all hantering av farligt gods inom vårt företag och hos vår omgivning sköts på ett säkert och tillfredsställande sätt.

Detta innebär att vi i alla arbetsmoment tar hänsyn till det farliga godsets beskaffenhet för att inte skador skall inträffa på människor, djur, miljö och egendom.

Berörd personal skall ha den kunskap och utbildning som krävs för att kunna följa företagets rutiner och instruktioner samt hantera det farliga godset på ett säkert sätt.

Vi skall alltid arbeta med fullgod utrustning, vilken är avsedd för hantering av det farliga godset.

Vid införskaffandet av fordon och annan utrustning tar vi alltid hänsyn till att farligt gods ingår som en del i vår verksamhet.

Arbetsgivare och arbetstagare skall samverka så att erfarenheter och synpunkter beträffande hanteringen av farligt gods tas tillvara i det dagliga arbetet och omedelbart rapportera eventuella risker och hot mot en god hantering.

Den anställde skall känna att företaget gjort allt för att skapa en säker hantering av det farliga godset.

Älmestad Kvarn & Transport AB
Ronny Bengtsson